Общи условия

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за ползване. Тези общи условия представляват Договор между Вас и УебАвтор, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия.

Текстовете, проверявани от инструментите на сайта УебАвтор, не се съхраняват или ползват по никакъв начин и са изцяло собственост на авторите си.

Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта webavtor.com. Със зареждането на интернет страницата на УебАвтор, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате. При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта webavtor.com.

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта УебАвтор.

Авторски права

  1. Всички права на интелектуална собственост върху инструментите и материалите, публикувани на сайта УебАвтор (webavtor.com), са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече административнонаказателна, гражданска и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
    2. При автоматично агрегиране на съдържание от сайта, могат да се използват заглавие, автор, снимка и първите 100 (сто) знака. Те могат да бъдат агрегирани или препубликувани на други сайтове без изрично разрешение при поставяне на връзка към webavtor.com. Всяка публикация във формат, различен от споменатият по-горе, изисква писмено разрешение от УебАвтор.Същото важи и при използване от други сайтове на прикачените в публикациите снимки, те трябва задължително да са придружени от заглавието, първите 100 знака от текста и автора.

Ограничаване на отговорността

УебАвтор не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
УебАвтор не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.
УебАвтор не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт.
УебАвтор има право на обезщетение за разноски, претенции на трети лица и вреди, които са следствие от нерегламентирана употреба на сайта и/или нарушение на тези Общи условия.

Промени

УебАвтор си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.